EMG - Essen Marketing GmbH

Privacybeleid

Privacybeleid van EMG - Essen Marketing GmbH

EMG - Essen Marketing GmbH hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer. Voor zover gegevens worden verzameld, opgeslagen of verwerkt, gebeurt dit op basis van de Europese verordening gegevensbescherming (DSGVO), het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), de Telemediengesetz (TMG) en andere wettelijke bepalingen.

De volgende verklaring inzake gegevensbescherming beschrijft het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens in verband met het gebruik van de website www.visitessen.de, alsmede de maatregelen die zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Informatie over gegevensbescherming overeenkomstig artikel 13 van de algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere regelgeving inzake gegevensbescherming is:

EMG - Essen Marketing GmbH
Managing Director Mr. Richard Röhrhoff
Kennedyplatz 5
45127 Essen
Duitsland
+49 201 88720-0
info@essen-marketing.de

Functionaris voor gegevensbescherming van EMG - Essen Marketing GmbH
Stadhuis Porscheplatz, 45121 Essen
+49 201 88 11005 und 11006
datenschutz@emg.essen.de

Toezichthoudende autoriteit
Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie NRW

Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
+49 211 38424-0
+49 211 38424-10
poststelle@ldi.nrw.de
www.ldi.nrw.de

Algemene informatie over gegevensverwerking

Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen verzameld voor zover dat nodig is voor het aanbieden van een functionele website en het gebruik van inhoud en diensten. De verwerking van persoonsgegevens is afhankelijk van de toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in gevallen waarin de verwerking van gegevens is toegestaan door wettelijke voorschriften.

De gegevensoverdracht op www.visitessen.de is volledig met SSL versleuteld.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming van de betrokkene is verkregen, dient art. 6, lid 1, onder a), van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag. In het geval van verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst, dient Art. 6 (1) (b) DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen, dient art. 6 (1) lit. c DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, onder d), DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, dient artikel 6, lid 1, onder e), DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Verwijdering van gegevens en bewaartermijn
De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan. De opslag kan verder gaan dan dit indien de Europese of nationale wetgever daarin heeft voorzien in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de voornoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst noodzakelijk is de gegevens te blijven bewaren.

Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

Beschrijving, reikwijdte en duur van de gegevensverwerking
Telkens wanneer de website van EMG - Essen Marketing GmbH wordt opgeroepen, registreert het systeem automatisch gegevens en informatie van de computer die toegang verkrijgt. Daarbij worden ook de duidelijk identificeerbare IP-adressen van de vrager opgeslagen, om veiligheidsredenen bewaard en onmiddellijk gewist.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is Art. 6 (1) lit. e DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking
De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de aangeboden informatie te optimaliseren en de informatietechnologiesystemen te beveiligen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg is er voor de gebruikers geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

Gebruik van cookies

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
Zogenaamde cookies worden gebruikt om de op de website aangeboden informatie gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van de website vereisen dat de oproepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging. De door middel van technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is Art. 6 (1) lit. e DSGVO.

Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Gebruikers hebben volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van de gebruikte internetbrowser te wijzigen, kan de overdracht van cookies worden uitgeschakeld of beperkt. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als de cookies voor het gebruik van de website van EMG - Essen Marketing GmbH gedeactiveerd worden, is het mogelijk dat niet alle functies meer volledig ter beschikking staan.

Online formulieren

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
EMG - Essen Marketing biedt op haar website een aantal on line formulieren aan, die kunnen worden gebruikt voor elektronisch contact of elektronische diensten. In het kader van het gebruik worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens aan EMG - Essen Marketing GmbH doorgegeven en opgeslagen.

De aangeboden online formulieren zijn voorzien van transport encryptie (SSL gecodeerd). Gegevens worden op deze manier veilig verzonden. Tijdens de indieningsprocedure wordt toestemming gevraagd voor de verwerking van gegevens en wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

In dit verband zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienst.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is Art. 6 (1) lit. a DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van persoonsgegevens uit het invoerscherm van het online formulier is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van het contact en de gevraagde dienst. De andere persoonsgegevens die tijdens het indieningsproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het onlineformulier te voorkomen en om de veiligheid van de informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Duur van de opslag
De verzamelde gegevens worden gewist of geblokkeerd zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, tenzij dit in strijd is met wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld bewaartermijnen).

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. In dat geval kan het aangevangen contact niet worden voortgezet of de dienst niet worden verleend.

Nieuwsbrief

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
Op onze website hebt u de mogelijkheid om u te abonneren op de gratis nieuwsbrief van EMG - Essen Marketing. Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoermasker aan ons doorgegeven. Daartoe worden het e-mailadres en de naam van de gebruiker verzameld. Het verstrekken van verdere contactgegevens is facultatief of, in individuele gevallen, verplicht voor verdere verwerking. Een overeenkomstige nota is zichtbaar tijdens de registratie.

In het kader van de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is, indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking
Het doel van het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker is het bezorgen van de nieuwsbrief.

Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de betrokken gebruiker te allen tijde worden opgezegd. Daartoe is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige aantekening opgenomen (nieuwsbrief annuleren).

Gebruik van sociale plugins

Op onze website zijn social plugins van verschillende sociale internetnetwerken (bijv. Facebook, Twitter, Google+, Instagram) geïntegreerd. Hiermee kunt u bladwijzers maken voor deze pagina's en deze bladwijzers delen met andere deelnemers van de sociale internetnetwerken. U kunt sociale plugins herkennen aan de logo's die te zien zijn op de websites van de sociale internetnetwerken. Hiermee kunt u deze pagina's van een bladwijzer voorzien en deze bladwijzers delen met andere deelnemers van de sociale internetnetwerken.Wij bieden u een "twee-klik" oplossing voor gebruik vooraf: Wanneer de pagina wordt geladen, zijn de knoppen zichtbaar voor u, maar uitgeschakeld: er is geen communicatie met Facebook, Google+ of Twitter. Pas wanneer u besluit een inhoud te willen delen, activeert u de knop met een muisklik en klikt u vervolgens een tweede keer om het delen te starten.

Zie "TWEE KLIKKEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING" .

Wanneer u vervolgens een pagina van onze website oproept die deze sociale plug-ins bevat en de desbetreffende knop hebt geactiveerd, wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht met de servers van de sociale internetnetwerken en van daaruit worden het beeld van de voor u zichtbare plug-in en de achterliggende functies rechtstreeks aan uw browser doorgegeven, die ze in de weergave van onze website integreert.

Als u op dit moment met uw gebruikersnaam en wachtwoord bent ingelogd op het sociale internetnetwerk, wordt de informatie dat u onze site bezoekt daarheen verzonden en kan deze daar aan uw gebruikersaccount worden toegewezen. Als u interactief gebruik maakt van de sociale plugins, d.w.z. bijvoorbeeld een van onze pagina's deelt of de Facebook "Like" of "Share", of de Twitter "Tweet This" functie gebruikt, zal de inhoud van onze pagina's worden gekoppeld aan uw profiel op het sociale internetnetwerk.

Houdt u er rekening mee dat voor deze gelinkte websites van derden een ander privacybeleid en andere aansprakelijkheidsregels gelden. De opslag en het gebruik van gegevens door de beheerder van de site die bij het gebruik van deze gelinkte sites worden gegenereerd, kunnen verder gaan dan de reikwijdte van dit privacybeleid. De verdere verwerking op de aangesloten sociale internetnetwerken, de opslagtermijnen en het gebruiksdoel worden uitsluitend door deze aanbieders bepaald.

Voor meer informatie over de gebruikte social plugins en het privacybeleid van deze aanbieders, verwijzen wij u naar de volgende links:

Facebook Vind ik leuk / Delen
Exploitant van het sociale netwerk: Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, California 94304, Verenigde Staten
Privacybeleid Facebook http://de-de.facebook.com/about/privacy/

Twitter Tweet knop
Exploitant van het sociale netwerk: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, California 94107, Verenigde Staten
Privacybeleid Twitter op http://twitter.com/privacy

Google+ knop
Exploitant van het sociale netwerk: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043, VS
Privacybeleid Google+ http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Instagram Sociale Plugin
Exploitant van het sociale netwerk: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, Verenigde Staten
Privacybeleid Instagram http://help.instagram.com/155833707900388/

Gebruik van YouTube
Wij gebruiken de provider YouTube om video's in te sluiten. Zoals de meeste websites, gebruikt YouTube echter cookies om informatie te verzamelen over de bezoekers van hun website. YouTube gebruikt deze onder meer om videostatistieken te verzamelen, fraude te voorkomen en de gebruikerservaring te verbeteren. Ook leidt dit tot een verbinding met het Google DoubleClick netwerk. Wanneer u de video start, kan dit verdere gegevensverwerking in gang zetten. We hebben hier geen controle over. Voor meer informatie over het privacybeleid van YouTube, zie hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Gebruik van Google Maps

www.visitessen.de gebruikt Google Maps om interactieve kaarten weer te geven en routebeschrijvingen te maken. Google Maps is een cartografische dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Door het gebruik van Google Maps kan informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van uw IP-adres en het (start)adres dat u hebt ingevoerd als onderdeel van de routeplannerfunctie, aan Google worden doorgegeven. De kaartinhoud wordt door Google rechtstreeks naar uw browser gezonden, die deze vervolgens in de website integreert. EMG - Essen Marketing GmbH heeft geen invloed op de omvang van de op deze wijze door Google verzamelde gegevens.

Statistische onderzoeken

Telkens wanneer u www.visitessen.de bezoekt, worden bepaalde gegevens permanent anoniem opgeslagen met behulp van de statistische software "Matomo" ( https://matomo.org/ ). Voor dit doel slaat Piwik een zogenaamde "cookie" op uw computer op. Deze "cookie" wordt zeven dagen bewaard en stelt ons in staat de volgende gegevens op te slaan.

  • Naam van het opgehaalde bestand,
  • datum en tijd van de opvraging,
  • hoeveelheid overgedragen gegevens,
  • bericht of het ophalen succesvol was,
  • Delen van het IP-adres van de aanvragende internettoegang (de eerste twee bytes, d.w.z. de provider is identificeerbaar, maar niet de individuele computer).
  • Browser en besturingssysteem versie
  • Scherm resolutie
  • Plugins (Flash, PDF, enz.)
  • Oorsprong in het geval van links om het succes te meten van diensten zoals sociale netwerken (bv. Facebook of Twitter) of zoektermen die door zoekmachines worden gebruikt (bv. Google).

Er vindt geen verzameling van persoonsgegevens in de zin van de DSGVO plaats.

Recht op informatie

De rechten inzake gegevensbescherming zijn geregeld in hoofdstuk 3 (art. 12 e.v.) van de GDPR. Volgens deze wettelijke voorschriften hebben gebruikers het recht om informatie te ontvangen over opgeslagen persoonsgegevens, over de doeleinden van de verwerking, over eventuele overdracht aan andere instanties en over de duur van de opslag. Om het recht op informatie uit te oefenen, kunnen uittreksels of kopieën worden verstrekt.

Recht op correctie
Overeenkomstig art. 16 DSGVO heeft de gebruiker het recht te verzoeken om rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens.

Recht op wissen
In overeenstemming met de kenmerken van Art. 17 (1) a-f DSGVO, hebben gebruikers het recht om persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben te laten verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking
Overeenkomstig de kenmerken van artikel 18, lid 1, onder a) tot en met d), van de GDPR, hebben gebruikers het recht te verzoeken om beperking van de verwerking.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Volgens artikel 20 DSGVO heeft de gebruiker het recht om zijn persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Voorts kunnen de persoonsgegevens van gebruikers worden doorgegeven aan andere voor de verwerking verantwoordelijken, mits zij zijn verzameld in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO en de verdere verwerking langs elektronische weg plaatsvindt.

Recht van bezwaar
Overeenkomstig Art. 21 DSGVO hebben gebruikers het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) (e) om redenen die voortvloeien uit hun bijzondere situatie. De persoonsgegevens worden dan alleen verwerkt indien dwingende legitieme gronden voor de verwerking worden aangetoond die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruikers of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtvordering.

Schrijf ons

Contact

EMG - Essen Marketing GmbH
Tourist Info

Kettwiger Str. 2-10
45127 Essen

+49 201 8872333
touristinfo@essen.de

Je bericht aan Tourist Info